STOWA


De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan en de ambities die ze hebben, goed uit te kunnen voeren. Denk aan klimaatverandering en energie-efficiency. Maar ook aan het terugwinnen en hergebruiken van grondstoffen uit de waterketen, zoals biopolymeer uit zuiveringsslib afkomstig van Nereda®-zuiveringsinstallaties. STOWA heeft met het oog hierop de Green Deal Grondstoffen ondertekend. Op www.stowa.nl vindt u meer informatie over ons en ons werk.

stowa