Nieuwe grondstof uit afvalwater

Waterschap Rijn en IJssel gaat de nieuwe grondstof NEO-alginaat (grondstof voor bioplastic met daarin alginezuur, kan gewonnen worden uit organisch afval) winnen uit het restwater van de zuivelproductielocaties van FrieslandCampina in Lochem en Borculo.

Het algemeen bestuur van het waterschap stemde op 8 november in met een investering van €11 miljoen in de bouw van een NEO-alginaatfabriek. Naast het produceren van de duurzame en unieke grondstof NEO-alginaat (grondstof voor bioplastic met daarin alginezuur, kan gewonnen worden uit organisch afval), zuivert de fabriek het restwater en produceert een kwart minder slibafval. De bouw op het industrieterrein De Mars in Zutphen start naar verwachting in het voorjaar van 2017.

Bijzondere bijdrage aan de circulaire economie

NEO-alginaat is een duurzame grondstof met een aantal unieke eigenschappen. Het kan water vasthouden maar ook afstoten. Dit biedt verschillende mogelijkheden voor toepassing in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw, de papierindustrie en de bouwsector.

Dijkgraaf Hein Pieper, Waterschap Rijn en IJssel:

“Het zuiveren van afvalwater kost de Nederlandse waterschappen jaarlijks veel geld. Bovendien gaan er met dat afvalwater vaak kostbare energie en grondstoffen verloren. Vandaar dat wij samen met universiteiten, kennisinstellingen en bedrijven hard werken aan de waterzuivering van de toekomst: Energie- en Grondstoffenfabrieken die geen afval produceren en energieneutraal zijn. Zo werken we steeds verder toe naar een volledig duurzame en circulaire economie.”

Planning en ontwerp NEO-alginaatfabriek

Met dit besluit van het algemeen bestuur van het waterschap en door de samenwerking met FrieslandCampina kan gestart worden met de bouw. Dit gebeurt in fasen. Nadat het vergunningentraject is doorlopen, kan de bouw van de Nereda® naar verwachting in het voorjaar van 2017 starten.

NEO-alginaatfabriek Zutphen - Schoots architecten 2016

Artist impression NEO-Alginaatfabriek Zutphen


Wereldprimeur

Waterschap Rijn en IJssel doet samen met Royal HaskoningDHV, TU Delft, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA (stichting onderzoek waterschappen)) en Waterschap Vallei en Veluwe al enkele jaren intensief onderzoek naar de winning, productie en toepassing van NEO-alginaat (grondstof voor bioplastic met daarin alginezuur, kan gewonnen worden uit organisch afval). Subsidies van Provincie Gelderland en het Ministerie van Economische Zaken helpen om het onderzoek te kunnen uitvoeren en het risico van een eerste toepassing te kunnen dragen.

Deze innovatie wordt nu in de praktijk gebracht door de bouw van de NEO-alginaatfabriek in Zutphen - een wereldprimeur. Ook wordt in samenwerking met marktpartijen gezocht naar nieuwe toepassingen voor het product. Gesprekken met potentiële afnemers zijn nu gaande.

NEO-alginaat is onder andere toepasbaar als verdikkings-/lijmmiddel, coating en stabilisator. Tot nu toe wordt alginaat gewonnen uit zeewier in China. Het wordt daarom beperkt gebruikt in onder meer de medische wereld (mal van kunstgebitten, alginaatpleisters en hoestdrank). Door bestaande en nieuwe technieken slim te combineren kan alginaat nu ook in Nederland worden gewonnen. Namelijk uit de slibkorrels die worden gevormd bij een Nereda® zuiveringsproces. Dit nieuwe NEO- (met Nereda® technologie Opgewekte) alginaat kan duurzamer, goedkoper en breder inzetbaar op de markt gebracht worden.

Samenwerking FrieslandCampina

Royal FrieslandCampina N.V. heeft twee productielocaties in het werkgebied van Rijn en IJssel: Borculo en Lochem. Het restwater van beide zuivelfabrieken gaat eind 2017 via persleidingen (transportleiding voor rioolwater van een woonkern naar de rwzi) naar de nieuw te bouwen Nereda® zuiveringsinstallatie in Zutphen. D

aar wordt het water gezuiverd en NEO-alginaat (grondstof voor bioplastic met daarin alginezuur, kan gewonnen worden uit organisch afval) uit het slib onttrokken. Beide partijen willen met de samenwerking hun bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.

Meer info

Bekijk ook onze webpagina over NEO-Alginaat (grondstof voor bioplastic met daarin alginezuur, kan gewonnen worden uit organisch afval).