Privacyverklaring

Privacyverklaring Waterschap Rijn en IJssel

Gepubliceerd op 23 november 2018

De website www.kaumera.com is een website van Waterschap Rijn en IJssel. In deze privacyverklaring informeert het waterschap Rijn en IJssel (het waterschap) u hoe het omgaat met uw persoonlijke gegevens (persoonsgegevens). Voor het waterschap is de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Het waterschap kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Het waterschap adviseert u dan ook deze verklaring van tijd tot tijd door te nemen, zodat u weet op welke wijze het waterschap uw gegevens verwerkt en beschermt.

Hoe gaat Waterschap Rijn en IJssel om met uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. De wettelijke basis hiervoor is: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, algemeen belang of uitvoering openbaar gezag.

Persoonsgegevens die Waterschap Rijn en IJssel verwerkt

Waterschap Rijn en IJssel verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor een juiste uitvoering van de wettelijke waterschapstaken. Dit zijn voornamelijk naam en adresgegevens. Daarnaast verwerkt Waterschap Rijn en IJssel ook andere persoonsgegevens. Hierbij kunt u denken aan telefoonnummers, email adressen, Burgerservicenummer (BSN) en IBAN nummers.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Naast gewone persoonsgegevens verwerkt Waterschap Rijn en IJssel ook bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die door de wet extra bescherming krijgen vanwege een grote mogelijkheid op inbreuk op iemands privacy.

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige opslag

Wij verwerken uw Burgerservicenummer als wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang,

Bewaartermijn

Persoonsgegevens mogen wettelijk niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Waterschap Rijn en IJssel zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

Waterschap Rijn en IJssel verstrekt uw gegevens alleen aan derden als hiervoor een wettelijke verplichting bestaat. Met organisaties die uw gegevens namens Waterschap Rijn en IJssel verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Waterschap Rijn en IJssel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Waterschap Rijn en IJssel neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als u dit wenst dient u hiervoor een schriftelijk of verzoek in te dienen bij Waterschap Rijn en IJssel. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die U wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om de gegevens van andere personen in te zien.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en daarnaast verzamelen we met deze cookies gegevens over uw bezoek. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt en om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen. Dit doen we middels Google Analytics en Facebook. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

Wij zullen geen cookies plaatsen zonder uw toestemming, tenzij er sprake is van een zogenaamde functionele cookie; dat is een cookie die nodig is om een uitdrukkelijk door u verzochte dienst te kunnen verlenen, of om communicatie mogelijk te maken.

Functionaris voor Gegevensbescherming

Bij het waterschap is een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangewezen. De FG controleert of het waterschap zich houdt aan alle regels die gelden voor privacy. Ook adviseert de FG het waterschap over het op de juiste manier omgaan met persoonsgegevens en het beschermen van persoonsgegevens. De FG doet dat onafhankelijk. Het waterschap kan haar geen instructies geven over hoe zij haar werk moet uitvoeren. Bij de FG kunt u een klacht indienen als u denkt dat het waterschap niet op de juiste manier omgaat met uw persoonsgegevens. Dit kan via het contactformulier op deze website.

Contact

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via het contactformulier op deze website. Voor meer informatie over het Privacybeleid waterschap Rijn en IJssel kunt u contact opnemen met de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, te bereiken via het algemene telefoonnummer van het waterschap 0314 369369.